Fernanda Yamamoto

Projeto: Fernanda Yamamoto

Lighting design: Fernanda Carvalho

Fotografia: Nathalie Artaxo

9d0919a9b315dbe30cc25f740dd80eb0.jpg
ed0400d8dc3ddeb446d911453e9862e8.jpg
bbe399196280fa359a27fa85c8e37f27.jpg
5cd439368b3696abb67892dd4cd4d383.jpg
9d0919a9b315dbe30cc25f740dd80eb0.jpg
ed0400d8dc3ddeb446d911453e9862e8.jpg
bbe399196280fa359a27fa85c8e37f27.jpg
5cd439368b3696abb67892dd4cd4d383.jpg